Tất tần tật các hằng đẳng thức đáng nhớ và cần nhớ

Ngoài những hằng đẳng thức cơ bản trong sgk, còn có những hằng đẳng thức hay được sử dụng trong các bài toán như sau: (1) (a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ac (2) (a+b−c)2=a2+b2+c2+2ab−2bc−2ac(a+b−c)2=a2+b2+c2+2ab−2bc−2ac (3) (a−b−c)2=a2+b2+c2−2ab−2ac+2bc(a−b−c)2=a2+b2+c2−2ab−2ac+2bc (4) a3+b3=(a+b)3−3ab(a+b)a3+b3=(a+b)3−3ab(a+b) (5) a3−b3=(a−b)3+3ab(a−b)a3−b3=(a−b)3+3ab(a−b) (6) (a+b+c)3=a3+b3+c3+3(a+b)(b+c)(c+a)(a+b+c)3=a3+b3+c3+3(a+b)(b+c)(c+a) (7) a3+b3+c3−3abc=(a+b+c)(a2+b2+c2−ab−bc−ac)a3+b3+c3−3abc=(a+b+c)(a2+b2+c2−ab−bc−ac) (8) (a−b)3+(b−c)3+(c−a)3=3(a−b)(b−c)(c−a)(a−b)3+(b−c)3+(c−a)3=3(a−b)(b−c)(c−a) (9) (a+b)(b+c)(c+a)−8abc=a(b−c)2+b(c−a)2+c(a−b)2(a+b)(b+c)(c+a)−8abc=a(b−c)2+b(c−a)2+c(a−b)2 (10) (a+b)(b+c)(c+a)=(a+b+c)(ab+bc+ca)−abc(a+b)(b+c)(c+a)=(a+b+c)(ab+bc+ca)−abc (11) ab2+bc2+ca2−a2b−b2c−c2a=(a−b)3+(b−c)3+(c−a)33ab2+bc2+ca2−a2b−b2c−c2a=(a−b)3+(b−c)3+(c−a)33 (12)ab3+bc3+ca3−a3b−b3c−c3a=(a+b+c)[(a−b)3+(b−c)3+(c−a)3]3ab3+bc3+ca3−a3b−b3c−c3a=(a+b+c)[(a−b)3+(b−c)3+(c−a)3]3 (13) an−bn=(a−b)(an−1+an−2b+an−3b2+…+a2bn−3+abn−2+bn−1)an−bn=(a−b)(an−1+an−2b+an−3b2+…+a2bn−3+abn−2+bn−1) (14) Với n lẻ: an+bn=(a+b)(an−1−an−2b+an−3b2−…+a2bn−3−abn−2+bn−1)an+bn=(a+b)(an−1−an−2b+an−3b2−…+a2bn−3−abn−2+bn−1) (15) Nhị thức Newton: (a+b)n=an+n!(n−1)!1!an−1b+n!(n−2)!2!an−2b2+…+n!(n−k)!k!an−kbk+…+n!2!(n−2)!a2bn−2+n)!1!(n−1)!abn−1+bn(a+b)n=an+n!(n−1)!1!an−1b+n!(n−2)!2!an−2b2+…+n!(n−k)!k!an−kbk+…+n!2!(n−2)!a2bn−2+n)!1!(n−1)!abn−1+bn Các bạn hãy cố gắng chứng minh […]

Continue reading