Tình hình nước ta trong những năm 1939 – 1945 có biến chuyển như thế nào ?

Dựa vào mục I trong sgk Lịch sử 12 trang 103, 104 để trả lời.

Lời giải chi tiết

1. Tình hình chính trị:

– Tháng 9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Pháp ra sức vơ vét thuộc địa để phục vụ cho cuộc chiến tranh.

– Tháng 9/1940, Việt Nam chịu sự thống trị của Nhật – Pháp.

– Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, nhân dân Việt Nam sôi sục khí thế cách mạng, sẵn sàng khởi nghĩa.

2. Tình hình kinh tế – xã hội:

– Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy.

– Phát xít Nhật ra sức cướp bóc ruộng đất của nông dân.

– Các công ty Nhật đầu tư vào các những ngành phục vụ cho quân sự.

 Cuối năm 1944 đầu năm 1945, gần 2 triệu đồng bào của Việt Nam chết đói.

Nhận xét bài viết