Các nhân tố tác động đến việc học tập, vân dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay

Câu hỏi. Các nhân tố tác động đến việc học tập, vân dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay? Trả lời: Hiện nay so với thời kỳ Hồ Chí Minh sống và hoạt động đã có những biến đối rất to lớn. Thời kỳ Hồ Chí Minh bước lên […]

Continue reading


Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng con người mới

Khái niệm con người Việt Nam mới ở đây là để phân biệt với con người sống trong xã hội cũ, con người chưa giác ngộ con đường cách mạng theo lập trường giai cấp công nhân, chưa được làm chủ, chứ tuyệt nhiên không có ý phân biệt con người theo đẳng cấp trên […]

Continue reading


Quan điểm của Hồ Chí Minh về các phương pháp xây dựng con người mới

Có nhiều cách thức xây dựng con người mới. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng con người mới là bộ phận hợp thành Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội: trong thực hiện cần chú ý ba phương pháp sau: Xây dựng đời sống mới để xây dựng con người mới. + Thi […]

Continue reading