Sử dụng phép hồi quy để theo dõi các xu hướng trong excel

Phỏng dịch từ cuốn Formulas and Functions with Microsoft Office Excel 2007 của Paul McFedries Phần III: Xây dựng các mô hình kinh doanh Chương 13: Phân tích dữ liệu với các Table Chương 14: Phân tích dữ liệu với các PivotTable Chương 15: Sử dụng các công cụ tạo mô hình kinh doanh của Excel Chương 16: Sử dụng phép hồi quy […]

Continue reading


Excel’s Lookup Function – Các Hàm dò tìm và tham chiếu

ADDRESS (row_num, column_num, abs_num, a1, sheet_text) : Tạo địa chỉ ô ở dạng text, theo chỉ số dòng và chỉ số cột được cung cấp AREAS (reference) : Trả về số vùng tham chiếu trong một tham chiếu. Mỗi vùng tham chiếu có thể là một ô rời rạc hoặc là một dãy ô liên tục trong bảng tính […]

Continue reading


Excel’s Statistical Functions – Các Hàm Thống kê

1. NHÓM HÀM VỀ THỐNG KÊ AVEDEV (number1, number2, …) : Tính trung bình độ lệch tuyệt đối các điểm dữ liệu theo trung bình của chúng. Thường dùng làm thước đo về sự biến đổi của tập số liệu AVERAGE (number1, number2, …) : Tính trung bình cộng AVERAGEA (number1, number2, …) : Tính trung bình cộng của các giá […]

Continue reading


Analog Clock Chart, vừa vẽ biểu đồ , vừa có đồng hồ chơi

Option Explicit Dim NextTick Sub StartClock() UpdateClock End Sub Sub StopClock() ‘ Cancels the OnTime event (stops the clock) On Error Resume Next Application.OnTime NextTick, “UpdateClock”, , False End Sub Sub cbClockType_Click() ‘ Hides or unhids the clock With ThisWorkbook.Sheets(1) If .DrawingObjects(“cbClockType”).Value = xlOn Then .ChartObjects(“ClockChart”).Visible = True Else .ChartObjects(“ClockChart”).Visible = False End If End […]

Continue reading


Excel’s Database and List Management – Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu và Danh sách

DAVERAGE (database, field, criteria) : Tính trung bình các giá trị trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, theo một điều kiện được chỉ định. DCOUNT (database, field, criteria) : Đếm các ô chứa số liệu trong một cột của danh sách hay các trị của một cơ sở dữ liệu, […]

Continue reading


Excel’s Text Functions – Các hàm xử lý văn bản và chuỗi

Danh mục các hàm xử lý văn bản và chuỗi ASC (text) : Chuyển đổi các ký tự double-byte sang các ký tự single-byte. BATHTEXT (number) : Dịch số ra chữ (tiếng Thái-lan), rồi thêm hậu tố “Bath” ở phía sau. CHAR (number) : Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị từ 1 – 255) sang ký tự […]

Continue reading