Excel’s Financial Function – Các Hàm Tài Chính

Hàm ACCRINT() Tính lãi gộp cho một chứng khoán trả lãi theo định kỳ. Cú pháp: = ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis, calc_method) Issue : Ngày phát hành chứng khoán. First_interest : Ngày tính lãi đầu tiên của chứng khoán. Settlement : Ngày tới hạn của chứng khoán. Ngày này phải là một ngày sau ngày phát hành chứng khoán khi chứng […]

Continue reading


Tạo bảng thống kê mô tả cho tập số liệu trong Excel

Bổ sung thư viện hàm cho Excel 1.Khởi động Microsoft Excel 2.Vào thực đơn Tools 3.Chọn Add-Ins… 4.Chọn Analysis ToolPak 5.Nhấp nút OK. Tạo bảng thông số thống kê mô tả (Descriptive statistics) Ví dụ: Xét tập số liệu Dataset.xls, lập bảng các thông số thống kê mô tả cho biến “Age” của các quan sát thu […]

Continue reading


Excel’s Trigonometric Functions – Các Hàm Lượng Giác

Danh mục các Hàm Lượng Giác ACOS (number) : Trả về một giá trị radian nằm trong khoảng từ 0 đến Pi, là arccosine, hay nghịch đảo cosine của một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 ACOSH (number) : Trả về một giá trị radian, là nghịch đảo cosine-hyperbol của một số lớn hơn hoặc bằng 1 […]

Continue reading


PivotTable & PivotChart Excel 2007 – Từ căn bản đến nâng cao

PivotTable và PivotChart là những công cụ phân tích dữ liệu rất mạnh trong Excel. Chúng có thể biến những con số dường như vô nghĩa trong một khối dữ liệu khổng lồ thành những con số có nghĩa. PivotTable và PivotChart rất dễ sử dụng, nhưng chúng cũng có một số vấn đề phức […]

Continue reading


SumProduct và công thức mảng Excel- Phép tính có nhiều điều kiện

Phần 1 : Mảng một chiều, mảng hai chiều và hằng mảng 1/Mảng một chiều : Ta có thể xem mảng một chiều là một hàng (mảng ngang ) hay một cột (mảng thẳng đứng) Các phần tử trong một mảng một chiều (mảng ngang ) được cách biệt nhau bằng một dấu phẩy, và […]

Continue reading


Các hàm làm tròn số và hàm REPT (lập lại) Excel

1/ Hàm REPT : Hàm REPT (lặp lại), gồm 2 đối số : Đối số thứ nhất là một chuỗi Text, và đối số thứ hai là số lần lập lại. =REPT(“text”,n) Td : =REPT(“*”,20) sẽ cho kết quả là có 20 dấu ******************** Tương tự, REPT(“_”,20) sẽ cho bạn một đường gạch liền nét […]

Continue reading