Tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 ở địa phương em

Dựa vào kiến thức thực tế, sách báo ở địa phương hoặc tài liệu internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

HS tự tìm hiểu.

Nhận xét bài viết