Language focus – Unit 16 trang 181 Tiếng Anh 12

LANGUAGE FOCUS Intonation : The rising-falling tune (Ngữ điệu lên xuống) Practise reading these sentence with rising-falling tone. Notice that prominent words are in capital leters (Thực hành đọc những câu này với giai điệu rơi xuống. Lưu ý rằng các từ nổi bật nằm trong các chữ cái in đậm)  Tạm dịch: 1. Bạn có […]

Continue reading


Việc bỏ The trước home (nhà), trước church (nhà thờ), hospital (bệnh viện), prison (nhà tù), school (trường học) v.v… và trước work (công việc), sea (biển) và town (thị xã)

A. Home. Khi home được dùng một mình, không đứng trước hay theo sau bằng một từ hay cụm từ miêu tả thì bỏ the: He is at home (Anh ta ở nhà). — Home dùng một mình có thể được đặt ngay sau một động từ chỉ sự chuyển động có thể được xem […]

Continue reading


Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 11

UNIT 16. WONDER OF THE WORLD Các kì quan của thể giới 1. base (n) [beis]: nền móng 2. block (n)[blɔk]: khối 3. burial (n) [‘beriəl]: sự mai táng 4. chamber (n) [‘t∫eimbə]: buồng, phòng 5. circumstance (n) [‘sə:kəmstəns]: tình huống 6. construction (n) [kən’strʌk∫n]: công trình; sự xây dựng dựng 7. enclose (v) [in’klouz]: tường, rào (xung […]

Continue reading


This / these, that / those (demonstrative adjective and pronouns) this / these, that / those là các tính từ và đại từ chỉ định

A. Nếu được dùng như tính từ thì chúng hòa hợp với danh từ theo số. Chúng là những tính từ duy nhất thực hiện điều này. This beach was quite empty last year. (Năm ngoái bãi biển này hoàn toàn vắng người). This exhibition will be open until the end of May. (Cuộc triển lãm này […]

Continue reading