Tài liệu ôn thi môn tiếng anh DHKHTN trường THPT chuyên KHTN 2018

Chia sẻ với các bạn tài liệu ôn thi môn tiếng anh DHKHTN trường THPT chuyên KHTN 2018 rất hay. Bài giảng được biên soạn bởi hoc247 chi tiết dành cho các bạn đang tìm kiếm tài liệu ôn thi tiếng anh. Có bao giờ bạn tự hỏi muốn tìm một website tải tài liệu học […]

Continue reading


Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 6

UNIT 16: MAN AND ENVIRONMENT Con người và môi trường – animal /’æniməl/ (n): động vật, con vật – plant /plɑ:nt/ (n): thực vật, cây – plant /plɑ:nt/ (v): trồng – plants and animals /plɑ:nts ænd ‘æniməlz/ (n): động thực vật – environment /in’vaiərənmənt/ (n): môi trường – buffalo /’bʌfəlou/ (n): con trâu – cow […]

Continue reading


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 7 unit 16

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES [CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN] – ancient /ˈeɪnt ʃənt/ (adj): cổ xưa – attraction /əˈtrækʃən/ (n): sự hấp dẫn – battle /ˈbætl/ (n): trận chiến đấu – bulb /bʌlb/ (n): bóng đèn – coral /ˈkɔrəl / (n): san hô – defeat /dɪˈfiːt/ (v): đánh bại – depend /dɪˈpend/ (v): phụ thuộc […]

Continue reading