Khối lượng riêng và trọng lượng riêng – Vật lý lớp 6

1.Kiến thức: + Biết ý nghĩa của đại lượng khối lượng riêng và trọng lượng riêng. Biết công thức tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng. Biết công thức liên hệ giữa khối lượng riêng và trọng lượng riêng. Hiểu được cách tìm khối lượng riêng (trọng lượng riêng) của một chất bằng cách […]

Continue reading