Bài 5 trang 216 sgk – Những hành tinh thuộc nhóm trái đất vật lí 12

5. Những hành tinh nào thuộc nhóm Trái Đất và những hành tinh nào thuộc nhóm Mộc tinh? Nêu những đặc điểm chung của các hành tinh trong mỗi nhóm. Hướng dẫn: Các hành tinh thuộc nhóm Trái Đất gồm Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh. Đó là các hành tinh nhỏ nhưng […]

Continue reading