Language focus – Unit 16 trang 181 Tiếng Anh 12

LANGUAGE FOCUS Intonation : The rising-falling tune (Ngữ điệu lên xuống) Practise reading these sentence with rising-falling tone. Notice that prominent words are in capital leters (Thực hành đọc những câu này với giai điệu rơi xuống. Lưu ý rằng các từ nổi bật nằm trong các chữ cái in đậm)  Tạm dịch: 1. Bạn có […]

Continue reading


Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 12

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS [ HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á] – accelerate /ək’seləreit/ (v): thúc đẩy,đẩy nhanh – Buddhism /’budizm/(n): đạo Phật – Catholicism /kə’ɔlisizm/(n): đạo Thiên chúa – christianity/ˌkrɪstiˈænəti/(n): đạo Cơ- đốc – Islam /iz’lɑ:m; ‘islɑ:m/ (n): đạo Hồi – justice /’dʒʌstis/ (n): sự công bằng – […]

Continue reading


ADVERB CLAUSES of TIME – Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian

Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thường được giới thiệu hởi những liên từ như : when, before, after, us. while, since, until, as soon as, every time (that), the moment (that), the minute (that), as /so long as (bao lâu), just us, just after,… GRAMMAR    ADVERB CLAUSES of TIME    (Mệnh đề trạng từ chỉ thời […]

Continue reading