Các nhân tố tác động đến việc học tập, vân dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay

Câu hỏi. Các nhân tố tác động đến việc học tập, vân dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay? Trả lời: Hiện nay so với thời kỳ Hồ Chí Minh sống và hoạt động đã có những biến đối rất to lớn. Thời kỳ Hồ Chí Minh bước lên […]

Continue reading


Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng con người mới

Khái niệm con người Việt Nam mới ở đây là để phân biệt với con người sống trong xã hội cũ, con người chưa giác ngộ con đường cách mạng theo lập trường giai cấp công nhân, chưa được làm chủ, chứ tuyệt nhiên không có ý phân biệt con người theo đẳng cấp trên […]

Continue reading


Quan điểm của Hồ Chí Minh về các phương pháp xây dựng con người mới

Có nhiều cách thức xây dựng con người mới. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng con người mới là bộ phận hợp thành Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội: trong thực hiện cần chú ý ba phương pháp sau: Xây dựng đời sống mới để xây dựng con người mới. + Thi […]

Continue reading


Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng thế hệ cách mạng cho đời sau

Lịch sử là sự kế tục tiếp diễn giữa các thế hệ. Nhưng sự kế tục lịch sử bao hàm sự kế tục cách mạng lại đòi hỏi phải  có sự chuẩn bị chủ động, tự giác và chắc chắn. Tiến trình phát triển, lịch sử vận động không theo một con đường thẳng. Những […]

Continue reading


Nội dung cơ bản hoc tập, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta

Câu hỏi. Nội dung cơ bản hoc tập, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta? Trả lời: Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của toàn Đảng, toàn dân ta […]

Continue reading


Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”

Theo Hồ Chí Minh, “trong bầu trời không quý bằng nhân dân. trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Vì vậy, \’Vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả”. Người cho rằng “việc dễ mấy […]

Continue reading


Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người

Câu hỏi. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người”? Trả lời: 1)    Có thể hiểu quan niệm của Hồ Chí Minh về con người qua các luận điểm sau: a)    Hồ Chí Minh đã đưa ra một định nghĩa về người: “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, […]

Continue reading