Câu 6 trang 78 SGK Tin học lớp 8

Viết chương trình sử dụng biến mảng để giải quyết bài toán nêu ở ví dụ 1. Lời giải :  uses crt; var x:array[1..100] of real; n,i:byte; dlc,xtb:real; BEGIN clrscr; write(‘Nhap so ho gia dinh= ‘);readln(n); xtb:=0; for i:=1 to n do begin write(‘Muc thu nhap cua ho gia dinh thu ‘,i,’= ‘); readln(x[i]); xtb:=xtb+x[i]; end; xtb:=xtb/n; writeln(‘——————————————————-‘); writeln(‘=> Thu nhap trung binh cua cac ho: ‘); writeln(xtb:16:2); writeln(‘——————————————————-‘);

Continue reading


Câu 5 Trang 78 SGK Tin học 8

Viết chương trình sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của 1 dãy số.Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím Lời giải :  uses crt; var n,i:integer; a:array[1..100] of integer; begin clrscr; write(‘nhap so phan tu cua day:’);readln(n); for i:=1 to n do begin write(‘a[‘,i,’]=’);readln(a[i]); end; writeln(‘day […]

Continue reading