Câu 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào? “Ngày nay khi soạn thảo văn bản,chúng ta thường sử dụng máytính.” Lời giải: Máy tính (Word) phân biệt các từ sau đây: “Ngày”, “nay”, “khi soạn”, ‘’thảo’’, “văn’’, “bản, chúng”, “ta’’ , “thường”, “sử”, “dụng”, “máy tính” Lí […]

Continue reading