Lý thuyết: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con trang 96 SGK Tin học 11

1. Cách viết và sử dụng thủ tục a) Cấu trúc Thủ tục có cấu trúc như sau: Procedure <tên thủ tục>[()]; [<phần khai báo>] begin [<dãy các lệnh>] end; Trong đó: Đầu thủ tục gồm tên dành riêng procedure, tiếp theo là tên thủ tục. Danh sách tham số có thể có hoặc không. Phần […]

Continue reading