Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 SGK Tiếng Anh 9

UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS [SỰ SỐNG TRÊN CÁC HÀNH TINH KHÁC] – UFOs = Unidentified Flying Objects: vật thể bay không xác định – in the sky: trên bầu trời – spacecraft /ˈspeɪskrɑːft/ (n): tàu vũ trụ – planet /ˈplænɪt/ (n): hành tinh – believe /bɪˈliːv/ (v): tin, tin tưởng – aircraft /ˈeəkrɑːft/(n): […]

Continue reading


Listen and Read – Unit 10 trang 83 SGK Tiếng Anh lớp 9

UFOs are strange flying objects that some people record that they have seen in the sky and believed to be spacecraft from another planet. Many scientists do not believe so. They say that if people see a UFO, it might be an aircraft, a weather balloon or a meteor. However, there is still evidence for people to believe in the existence of UFOs. In 1947, […]

Continue reading


Tổng hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 9

UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL [MỘT CHUYẾN THĂM CỦA NGƯỜI BẠN QUEN BIẾT QUA THƯ] – foreign /ˈfɒrən/ (a): thuộc về nước ngoài + foreigner /ˈfɒrənə(r)/ (n): người nước ngoài – activity /ækˈtɪvəti/ (n): hoạt động – correspond /ˌkɒrəˈspɒnd/ (v): trao đổi thư từ – at least /ət – liːst/: ít nhất – […]

Continue reading