Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 7 unit 16

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES [CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN] – ancient /ˈeɪnt ʃənt/ (adj): cổ xưa – attraction /əˈtrækʃən/ (n): sự hấp dẫn – battle /ˈbætl/ (n): trận chiến đấu – bulb /bʌlb/ (n): bóng đèn – coral /ˈkɔrəl / (n): san hô – defeat /dɪˈfiːt/ (v): đánh bại – depend /dɪˈpend/ (v): phụ thuộc […]

Continue reading


B. Famous people – Unit 16 trang 157 SGK Tiếng Anh 7

B. Famous people – Danh nhân 1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học) Ba: Hello, Liz. What are you doing? Liz: I’m studying for a history quiz. Can you help me? Ba: Sure. What’s the problem? Liz: Who’s Vo Nguyen Giap? Ba: He’s a famous general. Liz: What’s he famous for? Ba: That’s easy. […]

Continue reading


Tổng hợp từ vựng lớp 7 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 7

UNIT 1. BACK TO SCHOOL [TRỞ LẠI TRƯỜNG] – bus stop /bʌs stɒp/ (n) trạm xe buýt – different /ˈdɪfərənt/ (adj) khác – distance /ˈdɪstəns/ (n) khoảng cách – far /fɑr/ (adj/adv)xa – means /minz/ (n) phương tiện – transport /ˈtrænspɔrt/ (n) sự chuyển chở, vận tải – miss /mɪs/ (v) nhớ, nhỡ – nice […]

Continue reading