Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 6

UNIT 16: MAN AND ENVIRONMENT Con người và môi trường – animal /’æniməl/ (n): động vật, con vật – plant /plɑ:nt/ (n): thực vật, cây – plant /plɑ:nt/ (v): trồng – plants and animals /plɑ:nts ænd ‘æniməlz/ (n): động thực vật – environment /in’vaiərənmənt/ (n): môi trường – buffalo /’bʌfəlou/ (n): con trâu – cow […]

Continue reading