So sánh 2 dạng Compara tives và Superlatives

A.COMPARATIVES and SUPERLATIVES (Dạng so sánh tương đối và tuyệt đối). 1.COMPARA TIVES (Dạng so sánh tương đối): được dùng so sánh giữa  HAI sự việc hay HAI người,… *Superiority (Bậc hơn) -Adjectives and adverbs (Tính từ và trạng từ) a.Short adjectives or adverbs (Tính từ / trạng từ ngắn): tính từ hay trạng từ có một […]

Continue reading


Tổng hợp từ vựng lớp 10 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 10

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF………. Một ngày trong cuộc sống của…. – daily routine /ˈdeɪli ruːˈtiːn/ (n): thói quen hằng ngày, công việc hằng ngày – bank(n) [bæηk] : bờ – boil (v) [bɔil]: luộc, đun sôi(nước) – plough(v) [plau]: cày( ruộng) – harrow(v) [‘hærou]: bừa(ruộng) – plot of land(exp): thửa ruộng […]

Continue reading