Báo cáo thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Tên bài thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương Họ và tên học sinh: Lớp: 1. Nội dung báo cáo: – Báo cáo về những nội dung đã được các nhóm thảo luận và nhất trí. Trả lời: + Chủ đề: Không đổ rác […]

Continue reading


Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam

1. Phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (Chương II) – Quy định về phòns chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cô môi trường có liên quan tới việc sử dụng các thành phần môi trường như đất. nước, khônq khí, sinh vật. các hệ sinh thái, […]

Continue reading