Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng giai đoạn 1945 – 1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 42 và hiểu biểu biết của bản thân để phân tích. Lời giải chi tiết Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 – 1973 bao gồm: – Một […]

Continue reading


Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 82 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 77, 78 để trả lời. Lời giải chi tiết *Những chuyển biến mới về kinh tế: – Kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương phát triển mới, đầu tư các nhân tố kỹ thuật và nhân […]

Continue reading


Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 12 Dựa vào kiến thức bài trước để phân tích, nhận xét về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời giải chi tiết Trong quá trình vận động chuẩn bị […]

Continue reading


Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 141 – 143 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Về chính trị: – Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt). – Thành lập Liên minh Việt – Miên – Lào để tăng cường đoàn kết của ba nước […]

Continue reading


Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á

Giải bài tập Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 12 Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á. Phương pháp giải – Xem chi tiết Lời giải chi tiết Thời gian Sự kiện 17/8/1945 Inđônêxia tuyên bố độc lập. 2/9/1945 Nước Việt Nam Dân […]

Continue reading


Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 56 để trả lời. Lời giải chi tiết Từ những năm 1970, Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết Phucưđa (1977) và học thuyết Kaiphu […]

Continue reading


Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương

Dựa vào kiến thức bài 19 sgk Lịch sử 12 để phân tích, chứng minh. Lời giải chi tiết – Chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava. Đây là quân bài cuối cùng của Pháp, Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. – Phá vỡ được tập […]

Continue reading


Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 79 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 76, 77 để trả lời. Lời giải chi tiết Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), Pháp đầu tư mạnh với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào […]

Continue reading