Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

I. TÌNH HUỐNG THÔNG TIN: (trang 60-61 SGK) Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn) II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 1. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn) là cơ quan chính quyền nhà nước cấp cơ sở. 2. […]

Continue reading