Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

– Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín là một trong những quyền cơ bản của công dân và được quy định trong hiến pháp của Nhà nước ta (Điều 21, hiến pháp 2013) – Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện […]

Continue reading