Bài 15: Chính sách đối ngoại – Vai trò nhiệm vụ – GDCD 11

Gợi ý làm bài: –         Vai trò của chính sách đối ngoại là: Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. […]

Continue reading