Tổng kết phần văn học trang 146 SGK Ngữ văn 10

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG 1. Hệ thống hoá những kiến thức đã học, gồm: – Các bộ phận chủ yếu của văn học Việt Nam. – Những giai đoạn phát triển. – Những đặc điểm lớn về nội dung và nghệ thuật. – Các tác giả tác phẩm tiêu biểu. – Mối quan hệ giữa văn […]

Continue reading


Khái quát văn học dân gian Việt Nam (Ngữ văn 10, tập 1) – Các nội dung chính

a. Văn học dân gian là gì? (Văn học truyền miệng, do nhân dân lao động sáng tác và lưu truyền, phục vụ các sinh hoạt khác nhau của cộng đồng). b. Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian (tính truyền miệng, tính tập thể, tính thực hành). . c. Các thể loại […]

Continue reading