Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 189 SGK Sinh học 12

Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo. Nêu các thành phần của hệ sinh thái và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái. Lời giải chi tiết VD: Hệ sinh thái đồng lúa – Thành phần vô sinh: đất, nước, không khí, nhiệt độ – Thành phần hữu sinh: vi sinh vật, […]

Continue reading


Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo – trang 189

Hãy nêu ví dụ về một hệ sinh thái nhân tạo. Nêu các thành phần của hệ sinh thái và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái. Trả lời VD: Hệ sinh thái đồng lúa – Thành phần vô sinh: đất, nước, không khí, nhiệt độ – Thành phần hữu sinh: vi sinh vật, lúa nước, […]

Continue reading