Các đặc trưng cơ bản của quần xã là gì? Hãy lấy ví dụ minh hoạ các đặc trưng cơ bản của quần xã sinh vật

Các đặc trưng cơ bàn của quần xã – Đặc trưng về thành phần loài: + Loài ưu thế là những loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc do hoạt động mạnh của chúng. Trong các quần xã trên cạn, loài thực […]

Continue reading


Hãy nêu những ví dụ về việc thực hiện các biện pháp trên – trang 184

Để khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường người ta thường sử dụng các biện pháp như cải tạo đất, tăng cường chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh, làm thủy lợi để điều tiết lượng nước…Em hãy nêu những ví dụ về việc thực hiện các biện pháp trên […]

Continue reading


Các điều kiện tự nhiên của môi trường biến đổi như thế nào – trang 182

Trong ví dụ 2 Song song với quá trình biến đổi của quần xã, các điều kiện tự nhiên của môi trường biến đổi như thế nào? Trả lời Từ đầm nước mới xây dựng biến đổi thành đầm nước có nhiều sinh vật sinh sống, đất ở xung quanh đầm bị sói mòn, lắng […]

Continue reading


Hãy điền các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhân gây ra diễn thế vào bảng – trang 184

Hãy điền các giai đoạn của 2 kiểu diễn thế sinh thái, nguyên nhân gây ra diễn thế vào bảng sau: Hãy lấy ví dụ minh họa 2 kiểu diễn thế sau. Bảng 4.1 các giai đoạn của diễn thế sinh thái và nguyên nhân của diễn thế Kiểu diễn thế Các giai đoạn của […]

Continue reading


Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Lấy ví dụ minh hoạ

– Quần xã là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do đó quần xã có cấu trúc tương đối ổn […]

Continue reading