Chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương

Dựa vào kiến thức bài 19 sgk Lịch sử 12 để phân tích, chứng minh. Lời giải chi tiết – Chiến dịch Điện Biên Phủ đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava. Đây là quân bài cuối cùng của Pháp, Mĩ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương. – Phá vỡ được tập […]

Continue reading


Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 như thế nào?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 145, 146 để trả lời. Lời giải chi tiết – Trước tình thế bị sa lầy và thất bại của Pháp, Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương, ép Pháp phải kéo dài và mở rộng chiến tranh, tích cực chuẩn bị thay thế Pháp. […]

Continue reading


Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 155, 156 để phân tích. Lời giải chi tiết 1. Nguyên nhân thắng lợi: *Nguyên nhân chủ quan: – Nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo; toàn dân […]

Continue reading


Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của nước ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 – 1954)

Dựa vào kiến thức bài 20 trong sgk Lịch sử 12 để lập bảng. Lời giải chi tiết Thời gian Sự kiện 2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 1950 – 1951 Chiến dịch Trung du, Chiến dịch đường số 18, chiến dịch Hà Nam Ninh. Đông – xuân 1951-1952 […]

Continue reading


Hãy nêu những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 154, 155 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Nội dung Hiệp định Giơnevơ: – Các bên tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông […]

Continue reading


Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào ? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 150 – 152 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Diễn biến: – Tháng 12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm tiêu diệt lực lượng của địch ở đây, giải phóng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. – […]

Continue reading