Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông – xuân năm 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt trận chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 141 – 143 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Về chính trị: – Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trận Liên Việt). – Thành lập Liên minh Việt – Miên – Lào để tăng cường đoàn kết của ba nước […]

Continue reading


Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 như thế nào ?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 139, 140 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Âm mưu và hành động của Mĩ: Mĩ cấu kết với Pháp can thiệp sâu và chiến tranh Đông Dương. – Ngày 23/12/1950, Mĩ ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. Đây là hiệp định […]

Continue reading


Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì? Nêu ý nghĩa lịch sử của Đại hội

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 140, 141 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Nội dung của Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng – Thông qua hai bản báo cáo quan trọng: + Báo cáo chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh. + Báo cáo Bàn về cách […]

Continue reading


Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông – xuân 1953 – 1954 được thể hiện như thế nào?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 143 – 145, suy luận. Lời giải chi tiết – Quân ta liên tục mở ba chiến dịch Trần Hưng Đạo, Hoàng Hao Thám, và chiến dịch Quang Trung. Đây đều là những chiến dịch có quy mô lớn, đánh và vùng trung du và đồng bằng, tiêu […]

Continue reading