Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Lời giải chi tiết 1. Diễn biến: – Tháng 3/1947, Pháp cử Bôlae làm Cao ủy ở Đông Dương, thực hiện kế hoạch tiến công căn cứ Việt Bắc, tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. – Tháng 10/1947, Pháp mở chiến dịch tiến công Việt Bắc. ⟹ Trước […]

Continue reading


Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào ? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch

Lời giải chi tiết 1. Hoàn cảnh lịch sử: – Thế giới: + Hệ thống xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ. + Cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập (1/10/1949). – Trong nước: + Nhiều nước công nhận độc lập và thiết lập quan […]

Continue reading


Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ vào ngày 19-12-1946 ?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 130, suy luận tìm ra câu trả lời. Lời giải chi tiết Sau Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946), ta đã thực hiện nghiêm chỉnh, nhưng với âm mưu xâm lược lâu dài đất nước ta, Pháp đã bội ước và tăng cường các hành […]

Continue reading


Nêu từ 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Dựa vào kiến thức sgk bài 18 và suy luận tìm ra 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu. Lời giải chi tiết – Ngày 12/12/1945, ban Thường vụ Trung ương đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến. – Ngày 19/12/1946, mở đầu kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời […]

Continue reading


Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng

Dựa vào kiến thức của bản thân để phân tích từng nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng. Lời giải chi tiết – Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng được thể hiện trong các văn kiện: + Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ […]

Continue reading


Cuộc chiến đấu của quân dân ta trong những tháng đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp diễn ra như thế nào ?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 131, 132 để trả lời. Lời giải chi tiết – Cuộc chiến đấu của quân và dân ta trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 diễn ra sôi nổi, rộng khắp, thu hút nhiều thành phần tham gia. – Ở Hà Nội: + Nhân dân đã […]

Continue reading


Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947?

Lời giải chi tiết – Đảng chủ trương củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. – Mặt trận chính trị: + Đầu năm 1949: tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp. […]

Continue reading


Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng

Dựa vào kiến thức đã học và những hiểu biết của bản thân để phân tích. Lời giải chi tiết 1. Tính chính nghĩa: – Nêu rõ mục đích của cuộc kháng chiến là để tiếp tục sự nghiệp cách mạng tháng Tám, đánh thực dân Pháp xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, […]

Continue reading