Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 115 – 117 để trả lời. Lời giải chi tiết * Hoàn cảnh lịch sử: – Khách quan: Nhật đầu hàng đồng minh (15/8/1945), đây là thời cơ “ngàn năm có một”. – Chủ quan: lực lượng cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được phát […]

Continue reading


Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 119, 120 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Nguyên nhân thắng lợi: – Nguyên nhân chủ quan: + Truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc cho độc lập, tự do. + Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, […]

Continue reading


Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 – 1939 và lần thứ 8 (5 – 1941) như thế nào ?

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 104, 108, 109 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939. – Tháng 11/1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ […]

Continue reading


Mặt trận Việt minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước?

Dựa vào kiến thức đã học để đưa ra nhận xét về vai trò của Mặt trận Việt Minh trong cao trào kháng Nhật cứu nước. Lời giải chi tiết Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động to lớn đến cao trào kháng Nhật cứu nước: – Việt Minh đã trực tiếp […]

Continue reading


Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 thể hiện như thế nào ?

Giải bài tập Bài 2 trang 120 SGK Lịch sử 12 Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, đánh giá. Lời giải chi tiết – Đảng nắm bắt thời cơ cách mạng: Khi nhận được thông tin về việc Nhật sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh lập tức thành […]

Continue reading


Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945

Dựa vào sgk Lịch sử trang 112, 113 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Hoàn cảnh lịch sử: – Hồng quân Liên Xô tiến đánh Béclin, một loạt nước châu Âu được giải phóng – Mâu thuẫn Nhật – Pháp ngày càng gay gắt. – Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp, Pháp chống […]

Continue reading


Hãy lập bảng tắt về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 105 – 108 để trả lời. Lời giải chi tiết Tên cuộc khởi nghĩa Nguyên nhân Diễn biến Ý nghĩa Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940) – Nhật đẩy mạnh kế hạch đánh chiếm Đông Dương. – Ngày 22/9/1940, Nhật đổ bộ lên Đồ Sơn (Hải Phòng) – Pháp […]

Continue reading


Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Dựa vào sgk Lịch sử trang 109 – 111 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Xây dựng lực lượng: – Xây dựng lực lượng chính trị: + Vận động quần chúng tham gia Việt Minh, chọn Cao Bằng là thí điểm. + Vận động binh lính Việt trong quân đội Pháp, những ngoại kiều […]

Continue reading