Em có nhận xét gì về về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 – 1939 ?

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, đánh gí và đưa ra nhận xét cụ thể. Lời giải chi tiết – Về quy mô: rộng lớn, diễn ra rộng khắp cả nước, trên nhiều mặt trận. đặc biệt như phong trào Đông Dương đại hội, “đón rước”, các cuộc bãi công, hoạt động kỉ […]

Continue reading


Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 102 để trả lời. Lời giải chi tiết *Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939  –  Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng. – Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân […]

Continue reading