Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 12 Dựa vào kiến thức bài trước để phân tích, nhận xét về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lời giải chi tiết Trong quá trình vận động chuẩn bị […]

Continue reading


Nêu nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải bài tập Bài 2 trang 89 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 88 để trả lời. Lời giải chi tiết – Đường lối chiến lược: tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. – Nhiệm vụ cách mạng: đánh đổ […]

Continue reading


Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc dân đảng đã ra đời và hoạt động như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 86 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 83 – 86 để trả lời Lời giải chi tiết *Hội Việt Nam cách mạng thanh niên – Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm tổ chức […]

Continue reading


Trình bày hoàn cảnh lịch sử và diễn biến của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Giải bài tập Bài 1 trang 89 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 87, 88 để trả lời. Lời giải chi tiết *Hoàn cảnh lịch sử: – Cuối 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh, ý thức giai cấp và chính trị rõ rệt […]

Continue reading