Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đã tác động đến tình hình kinh tế, giai cấp xã hội Việt Nam như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 82 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 77, 78 để trả lời. Lời giải chi tiết *Những chuyển biến mới về kinh tế: – Kinh tế của tư bản Pháp ở Đông Dương phát triển mới, đầu tư các nhân tố kỹ thuật và nhân […]

Continue reading


Nêu chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 79 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 76, 77 để trả lời. Lời giải chi tiết Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929), Pháp đầu tư mạnh với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào […]

Continue reading


Lập niên biểu những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 theo nội dung sau: thời gian, nội dung hoạt động, ý nghĩa

Giải bài tập Bài 2 trang 82 SGK Lịch sử 12 dựa vào sgk trang 81, 82 để lập bảng sự kiện Lời giải chi tiết Thời gian Nội dung hoạt động Ý nghĩa 18/6/1919 Gửi tới hội nghị Véc xai bản Yêu sách của nhân dânAnNam, đòi Chính phủ Pháp và các nước đồng […]

Continue reading


Nêu tóm tắt hoạt động yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 81, 82 để trả lời. Lời giải chi tiết – Năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp 1919. – Ngày 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị […]

Continue reading


Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, các giai cấp ở Việt Nam có sự chuyển biến ra sao ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 79 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 78 để trả lời. Lời giải chi tiết – Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục phân hóa, một bộ phận trung, tiểu địa chủ có tham gia phong trào dân tộc chống Pháp […]

Continue reading


Hãy nhận xét về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1925

Giải bài tập Bài 3 trang 82 SGK Lịch sử 12 Dựa vào kiến thức sgk Lịch sử 12 trang 80 để phân tích đưa ra nhận xét cụ thể Lời giải chi tiết – Về lực lượng: có những sĩ phu đã chuyển sang lập trường dân chủ tư sản tiêu biểu là Phan Bội […]

Continue reading