Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 71-73 để trả lời. Lời giải chi tiết 1. Sự xác lập của trật tự hai cực Ianta do Xô – Mỹ đứng đầu đã chi phối nền chính trị thế giới. 2. CNXH đã vượt khỏi […]

Continue reading


Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 1 trang 74 SGK Lịch sử 12 Dựa vào kiến thức đã học và tóm lược những sự kiện chính nhất. Lời giải chi tiết Niên biểu Sự kiện 1945 – 1991 – Trật tự hai cực Ianta ra đời – Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở […]

Continue reading


Trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó, hãy nêu rõ thế nào là những thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 74 SGK Lịch sử 12 Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 74, 75 để phân tích tìm ra câu trả lời. Lời giải chi tiết *Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay: 1. Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh […]

Continue reading