Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý (TIẾP THEO) KIẾN THỨC CƠ BẢN Điều kiện sử dụng hàm ý a) Đọc đoạn trích sau và nêu hàm ý của những câu in đậm. Chị Dậu vừa nói vừa mếu: – Thôi u không ăn, để phần cho con. Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa […]

Continue reading


Cách soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng – ngữ văn lớp 6

Đại ý: Lập luận của cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai xuất phát từ những biểu hiện bề ngoài, và dẫn đến một cuộc tranh chấp do lập luận sai đó. Cuối cùng tất cả đều hiểu rõ mỗi ” người ” đều có việc riêng trong một thể thống nhất không thể […]

Continue reading