Slide bài giảng đại số 8 phân tích đa thức thành nhân tử

Tài liệu: Slide bài giảng đại số 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Nội dung tài liệu

KIỂM TRA BÀI CŨ

HS1 :1. Thực hiện phép tính:

x(x-2) – 2(x-2)

2. Phân tích đa thức thành nhân tử:

x(x-2) – 2(x-2)

HS2: Điền dấu phép tính hoặc số mũ thích hợp vào ô trống để được
hằng đẳng thức đúng:

1) A2 + 2AB + B2 =

2 ) A2 ……… 2AB ……. B2 =

3 ) A2 ………. B2 =

4 )

5) A3 – 3A2B + 3AB2 – B3 =

6)

7) A3 – B3 =

Ví dụ:

Phân tích đa thức thành nhân tử

b) x2 – 2

c) 1 – 8×3

= 13 – (2x)3

= (1 – 2x)( 1+2x+4×2 )

Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC

Cách làm như các ví dụ trên gọi là phân tích đa thức
thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng
thức

Em có thể sử dụng phương pháp đặt
nhân tử chung được không?Vì sao?

Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC

Ví dụ:

= ( x + 1 )3

a , x3 + 3×2 + 3x + 1

b , ( x + y )2 – 9×2

= ( x + y )2 – ( 3x )2

= ( x + y – 3x )( x + y + 3x)

= ( y – 2x)( 4x + y )

?1

?2

Tính nhanh : 1052 – 25

= 1052 – 52

= ( 105 – 5 )( 105 + 5)

= 100 . 110 = 11000

Phân tích đa thức sau thành nhân tử

= x3 + 3.×2 .1+ 3.x.12 + 1

Bài 7: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC

Ví dụ:

✍ BÀI 43 / 20 SGK

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a , x2 + 6x + 9

c , 8×3 –

1

8

= ( x + 3 )2

= ( 2x )3 – ( )3

= (2x – )( 4×2 + x + )

= x2 + 2.x. 3 + 32

2. Áp dụng:

Giải :

Ví dụ: Chứng minh rằng (2n+5)2 – 25 chia hết cho 4 với mọi
số nguyên n.

Ta có: (2n+5)2 – 25

= (2n +5)2 – 52

= (2n+5-5) (2n+5+5)

= 2n (2n + 10)

= 4n (n +5)

nên (2n+5)2 – 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n.

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1TtYIP_Ez0xly9hkjGGjwh_0SmA_cjzLB/view

Nhận xét bài viết