SKKN Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Nội dung tài liệu

1. Lý do chọn đề tài:

Là một giáo viên được nhà trường phân công dạy lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi đã 5
năm học liền ( từ năm học 2006-2007 đến năm học 2010 – 2011). Trong quá trình
chăm sóc nuôi dạy các cháu do tôi phụ trách, qua từng năm học tôi thây nhiều cháu
còn hạn chế nhiều về ngôn ngữ tiếng Việt. Cũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,
tôi đã tìm tòi, nghiên cứu nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, nắm bắt nhu
cầu và khả năng của trẻ, nhất là sự phát triển ngôn ngữ, để từ đó tôi đề ra cho mình
nhiệm vụ là phải nghiên cứu làm sao giúp cho trẻ có khả năng phát triển ngôn ngữ
tiếng mẹ đẻ tốt nhất. Vì vậy tôi đã nghiên cứu, thực hành và thành công với đề tài “
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi phát triển ngôn ngữ”. Đây là một đề
tài mà đã đưa lại những thành công nhất định cho tôi, nó góp phần không nhỏ đưa
chất lượng chăm sóc nuôi dạy các cháu của nhà trường ngày một đi lên.

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:

Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ đã được tiến hành nghiên cứu trên quy mô
chung và được Bộ giáo dục và đào tạo triển khai bằng các chuyên đề hằng năm. Tuy
nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu cho con em ở Trường mầm non Tân Hợp. Do đó
đề tài này được nghiên cứu nhằm bổ sung thêm những giải pháp trong công tác phát
triển ngôn ngữ cho trẻ 5- 6 tuổi của lớp A1 do tôi phụ trách nói riêng và trường Mầm
non Tân Hợp nói chung.

3. Mục đích nghiên cứu:

Tìm hiểu việc phát triển ngôn ngữ của trẻ 5-6 tuổi ở lớp tôi phụ trách, trên cơ
sở đó đưa ra một số biện pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ, nhằm giúp trẻ phát
triển ngôn ngữ, tạo tiền đề để trẻ bước vào lớp 1 một cách tự tin và đạt kết quả tốt.

4. Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu

4.1 Nhiệm vụ nghiên cứu:

– Hệ thống hóa các lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu:

+ Tầm quan trọng và đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ

+ Vài trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển nhân cách của trẻ.

+ Môi trường cho trẻ hoạt động

– Tìm hiểu thực trạng của vấn đề: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi ở lớp
mẫu giáo A1- Trường Mầm Non Tân Hợp .Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp để
phát triển ngôn ngữ cho trẻ cho các cháu.

4.2 Phương pháp nghiên cứu:

Để thực hiện nghiên cứu đề tài náy tôi tiến hành có một số phương pháp sau:

– Phương pháp quan sát.

– Phương pháp trò chuyện.

– Phương pháp nghiên cứu tài liệu

5. Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài trên tôi nghiên cứu trong phạm vi của lớp mẫu giáo lớn A1 do tôi phụ
trách, thuộc Trường mầm non Tân Hợp.

Lĩnh vực nghiên cứu chỉ tập trung vào Việc giúp trẻ phát triển ngôn ngữ thông
qua việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.

6. Điểm mới trong nghiên cứu:

– Làm giàu vốn sống và kinh nghiệm cho các cháu, giúp trẻ diễn đạt những
suy nghĩ của mình.

Link tải tài liệu : https://drive.google.com/file/d/1Crw8sCPjv-xDEOMxmP0fsWwFFB3zXPvh/view

Nhận xét bài viết