Share Tài liệu các hằng đẳng thức Cos Sin


Những nội dung chính của tài liệu

Sin^2 a+Cos^2 a=1
tan a . Cot a=1
1+tan^2 a=1/Cos^2 a
1+Cot^2 a=1/Sin^2 a
tan a=Sin a/Cos a
Cot a= Cos a/Sin a
Cộng:
Sin (a+b)=Sin a.Cos b+Cos a.Sin b
Sin (a-b)=Sin a.Cos b-Cos a.Sin b
Cos (a+b)=Cos a.Cos b-Sin a.Sin b
Cos (a-b)=Cos a.Cos b+Sin a.Sin b
tan (a+b)=(tan a+tan b)/(1-tan a.tan b)
tan (a-b)=(tan a-tan b)/(1+tan a. tan b)
Nhân:
Cos 2a=Cos^2 a-Sin^2 a
=2 Cos^2 a – 1
=1- Sin^2 a
Cos 3a=4 Cos^3 a- 3 Cos a
Sin^2 a=2 Sin a.Cos a
Sin 3a=3 Sin a- 4 Sin^3 a
Tích thành tổng:
Sin a.Sin b=-1/2 [Cos (a+b)- Cos (a-b)]
Cos a.Cos b=1/2 [Cos (a+b)+ Cos (a-b)]
Sin a.Cos b=1/2 [Sin (a+b)+ Sin (a-b)]
Tổng thành tích:
Sin a+Sin b=2 Sin (a+b)/2.Cos (a-b)/2
Sin a-Sin b= 2 Cos (a+b)/2.Sin (a-b)/2
Cos a+cos b= 2 Cos (a+b)/2.Cos (a-b)/2
Co a-Cos b= -2 Sin (a+b)/2.Sin (a-b)/2
Pt lượng giáccơ bản)
Sin u=sin a<=>u=a+k2 pi
u=pi-a+k2 pi
Cos u=Cos a<=>u=a+k2 pi
u=-a+k2 pi
tan u=tan a<=>u=a+k pi
cot u=Cot a<=>u=a+k pi
(Đặc biệt)
Sin u=1<=>u=pi/2+k2 pi
Sin u=-1<=>u=-pi/2+k2 pi
Sin u=o<=> u=k pi
Cos u=1<=>u=k2 pi
Cos u=-1<=>u=pi+k2 pi
Cos u=0<=>u=pi/2 +k pi

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1Rt2OMRX3HJgbkoijQg–1Ik7TOKTwzgv/view

Nhận xét bài viết