Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 102 để trả lời.

Lời giải chi tiết

*Ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939 

–  Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

– Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

– Quần chúng được giác ngộ về chính trị, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

– Cán bộ đựợc rèn luyện và trưởng thành.

– Là một cuộc tổng diễn tập, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

*Bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 – 1939

– Xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất.

– Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.

– Đấu tranh tư tưởng trong nội bộ Đảng và với các đảng phái phản động.

– Đảng thấy được hạn chế trong công tác mặt trận, dân tộc…

– Là một cuộc diễn tập thứ hai, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

Nhận xét bài viết