Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 94 để trả lời.

Lời giải chi tiết

– Chiến lược và Sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên Xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

– Nhiệm vụ chiến lược: đánh phong kiến và đánh đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau.

– Động lực cách mạngcông nhân và nông dân.

– Lãnh đạo cách mạnggiai cấp công nhân – Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

– Nêu rõ hình thức, biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa Cách mạng Việt Nam và Cách mạng thế giới

Nhận xét bài viết