Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Dựa vào sgk Lịch sử trang 109 – 111 để trả lời.

Lời giải chi tiết

1. Xây dựng lực lượng:

– Xây dựng lực lượng chính trị:

+ Vận động quần chúng tham gia Việt Minh, chọn Cao Bằng là thí điểm.

+ Vận động binh lính Việt trong quân đội Pháp, những ngoại kiều ở Đông Dương tham gia đấu tranh chống phát xít.

– Xây dựng lực lượng vũ trang:

+ Những đội du kích Bắc Sơn thống nhất lại thành Trung đội Cứu quốc quân I, phát động chiến tranh du kích.

+ Tháng 9 – 1941, Trung đội Cứu quốc quân II ra đời.

– Xây dựng căn cứ địa: Vùng Bắc Sơn – Võ Nhai và tỉnh Cao Bằng là hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng.

2. Gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền:

– Từ ngày 25 đến ngày 28/2/1943, Ban thường vụ Trung ương Đảng họp tại Võng La (Đông Anh – Phúc Yên) đã vạch ra kế hoạch cụ thể về việc chuẩn bị toàn diện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang.

– Tại các căn cứ địa cách mạng, công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa diễn ra khẩn trương.

– Cứu quốc quân hoạt động mạnh, tháng 2/1944, Trung đội Cứu quốc quân III ra đời.

– Ban Việt Minh liên tỉnh lập ra 19 ban “Xung phong Nam tiến”.

– Ngày 7/5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp “Sửa soạn khởi nghĩa” và ngày 10/8/1944, Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân “Sắm vũ khí đuổi thù chung”.

– Ngày 22/2/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quânđược thành lập. Căn cứ Cao – Bắc – Lạng được củng cố và mở rộng.

Nhận xét bài viết