Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 115 – 117 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh lịch sử:

– Khách quan: Nhật đầu hàng đồng minh (15/8/1945), đây là thời cơ “ngàn năm có một”.

– Chủ quan: lực lượng cách mạng đã chuẩn bị sẵn sàng, lệnh Tổng khởi nghĩa được phát động trong cả nước.

*Diễn biến:

– Ngày 16 – 8 – 1945, một đơn vị Giải phóng tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên.

– Ngày 17 – 8 – 1945, quần chúng Hà Nội tổ chức mít tinh, thể hiện sự ủng hộ chính quyền cách mạng.

– Ngày 18 – 8 – 1945, nhân dân Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam giành chính quyền.

– Ngày 19 – 8 – 1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi.

– Ngày 23 – 8 – 1945, giành chính quyền ở Huế.

– Ngày 25 – 8 – 1945, giành chính quyền ở Sài Gòn.

– Ngày 28 – 8 – 1945, Đồng Nai Thượng và Hà Tiên là các tỉnh giành chính quyền muộn nhất.

– Ngày 30 – 8 – 1945, Vua Bảo Đại thoái vị. Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ.

Nhận xét bài viết