Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật việt nam từ cuối thế kỉ xix đến năm 1954

[ MĨ THUẬT 7 ] Bài 14 MĨ THUẬT VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN NĂM 1954

– Nắm được nội dung chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển nền mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến năm 1954. – Hiểu sự phát triển mĩ thuật Việt Nam trong từng giai đoạn. – Nhớ được năm thành lập trường Cao đẳng Mĩ thuật Việt Nam, 1 số họa sĩ, 1 số tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam cuối thế kỉ XIX đến năm 1954. – Nhớ được 1 vài các hoạt động của các họa sĩ trong cách mang tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp.

I/ Vài nét về bối cảnh xã hội.

– Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta.

– Năm 1930 Đảng công sản Việt Nam thành lập.

– Năm 1945 cách mạng tháng 8 thành công, nhà nước công – nông ra đời.

– Các họa sĩ hăng hái tham gia kháng chiến và đã có mắt trên mọi chiến lũy với tư các là người chiến sĩ – nghệ sĩ cách mạng.

II/ Một số hoạt động mĩ thuật.

* Giai đoạn 1 (từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1930)

– Đặc điểm:

+ Chịu ảnh hưởng của mĩ thuật Trung Hoa và Pháp.

+ Hội họa chưa có gì đáng kể.

– thành tưu mĩ thuật:

+ 1901 thành lập trường mĩ

nghệ thủ dầu một.

+ 1913 trường mĩ nghệ trang trí và đồ họa Gia Định.

+ 1925 Trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương.

* Giai đoạn 2 (từ năm 1930 đến năm 1945)

– Đặc điểm:

+ Hình thành phong cách nghệ thuật đa dạng với nhiều chất liệu khác nhau.

+ Chất liệu sơn dầu và sơn mài được sử dụng chủ yếu.

– thành tưu mĩ thuật:

+ 1943 Thiếu nữ bên hoa huệ; 1944 Hai thiếu nữ và em bé…

* Giai đoạn 3 (từ năm 1945 đến năm 1954)

– Đặc điểm:

+ Chủ yếu vẽ tranh cổ động và kí họa.

+ Đề tài phản ánh không khí toàn quốc kháng chiến, toàn dân kháng chiến.

– thành tưu mĩ thuật:

+ 1952 thành lập trường mĩ thuật kháng chiến.

+ Tác phẩm: cuộc họp, trận tầm vu…

Hướng dẫn HS tự học ở nhà.

– Học bài cũ theo nội dung câu hỏi SGK

Nhận xét bài viết