Luyện tập Liên kết các đoạn văn trong văn bản trang 53 SGK ngữ văn 8

Bài tập 1
Các từ ngữ có tác dụng liên kết đoạn văn trong những đoạn trích trên là:
a) Nói như vậy
b) Thế mà
c) Cũng (nối đoạn 2 với đoạn 1), tuy nhiên (nối đoạn 3 với đoạn 2 )
Tác dụng của các từ ngừ trên là chuyển đoạn.
 Bài tập 2
a) từ đó
b) nói tóm lại
c) tuy nhiên
d) thật khó trả lời
♦ Bài tập 3
Các em học sinh tự làm.

Nhận xét bài viết