Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải quần thể sinh vật

Đề bài: Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 156 SGK Sinh học 12

Lấy 2 ví dụ về quần thể sinh vật và 2 ví dụ không phải quần thể sinh vật.

Lời giải chi tiết

– Ví dụ về quần thể sinh vật: Quần thể trâu rừng, tập hợp cá chép trong ao.

– Ví dụ về không phải quần thể: Các cây lúa trên cánh đồng, tập hợp người dân của 1 huyện.

Nhận xét bài viết