Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quan sự, chính trị-ngoại giao, kinh tế-tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu-đông 1950 đến trước đông xuân 1953-1954

Lời giải chi tiết

Dựa vào kiến thức bài 19, lựa chọn những thắng lợi tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng.

Nhận xét bài viết