Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của nước ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 – 1954)

Dựa vào kiến thức bài 20 trong sgk Lịch sử 12 để lập bảng.

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

2/1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
1950 – 1951 Chiến dịch Trung du, Chiến dịch đường số 18, chiến dịch Hà Nam Ninh.
Đông – xuân

1951-1952

Chiến dịch Hòa Bình.
Thu- đông 1952 Chiến dịch Tây Bắc.
Xuân – hè 1953 Chiến dịch Thượng Lào.
9/1953 Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương họp ở Việt Bắc để bàn về kế hoạch quân sự trong Đông xuân 1953 – 1954.
Đông – xuân

1953 – 1954

Thực hiện các cuộc tiến công chiến lược.
1954 Chiến dịch Điện Biên Phủ.
21/7 /1954 Ký kết Hiệp định Giơnevơ

 

Nhận xét bài viết