Hóa hữu cơ lớp 11 – Quy tắc Zai xép

Kiến thức hóa học 12: Hóa hữu cơ 11 ! qui tắc Zai xép.Thảo luận 1 Cho C2H5-CH2-CHX-CH2-CH3 với X là là nhóm halogen Hỏi: khi cho chất trên phản ứng với dd KOH trong rượu có xúc tác nhiệt độ thì sản phẩm chính là j. Giải thích. Thảo luận 2 thì sản phẩm chính là …

Qui tắc Zai-xep là qui tắc: * tách HX ra khỏi dẫn xuất halogen : nguyên tử halogen X ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bên cạnh có bậc cao hơn để tạo thành liên kết đa
CH3-CHBr-CH2-CH3 + KOH—-ancol—> CH3-CH=CH-CH3(sp chính) + KBr + H2O
CH3-CHBr-CH2-CH3 + KOH—-ancol—> CH2=CH-CH2-CH3(sp phụ) + KBr + H2O
CH3-CHCl2 +2KOH—ancol—–> CH nối ba CH + 2 KCl+ 2H2O

hayQui tắc Zai-xep cũng là qui tắc * tách H-OH ra khỏi ancol : nhóm OH ưu tiên tách ra cùng với H ở nguyên tử C bên cạnh có bậc cao hơn để tạo thành liên kết đôi
CH3-CHOH-CH2-CH3 —H2SO4 đ, 170oC—–> CH3-CH=CH-CH3(sp chính) + . H2O
CH3-CHOH-CH2-CH3 —H2SO4 đ, 170oC—–>CH2=CH-CH2-CH3(sp phụ) + . H2O

Thảo luận 1

Cho C2H5-CH2-CHX-CH2-CH3 với X là là nhóm halogen
Hỏi: khi cho chất trên phản ứng với dd KOH trong rượu có xúc tác nhiệt độ thì sản phẩm chính là j. Giải thích.Thảo luận 2

thì sản phẩm chính là C2H5-CH=CH-CH2-CH3
Quy tắc Zaixep nguyên tử halogen ưu tiên tách ra cũng nguyên tử H ở nguyên tử C có bậc cao hơnThảo luận 3

Trích:
Nguyên văn bởi iu1nguoi
thì sản phẩm chính là C2H5-CH=CH-CH2-CH3
Quy tắc Zaixep nguyên tử halogen ưu tiên tách ra cũng nguyên tử H ở nguyên tử C có bậc cao hơn

bậc giống nhau mà Đều là C bậc 1Thảo luận 4

Hình như là khi cacbon cùng bậc thì halogen ưu tiên tách với H gần cacbon đầu mạch hơn, nhớ nhớ là thế, không rõ lắmThảo luận 5

Trích:
Nguyên văn bởi luonbenban_dubanonoidau
bậc giống nhau mà Đều là C bậc 1

thế nào gọi là giống nhau.C2H5-CH2-CHX-CH2-CH3 1 cái bậc 2, 1 cái bậc 3 màThảo luận 6

Trích:
Nguyên văn bởi Rong Dat Do
Hình như là khi cacbon cùng bậc thì halogen ưu tiên tách với H gần cacbon đầu mạch hơn, nhớ nhớ là thế, không rõ lắm

Nhận xét bài viết