Giải thích nhan đề “Tức nước vỡ bờ”

Đặt tên cho đoạn trích là Tức nước vỡ bờ rất thỏa đáng. Nhan đề đã cho thấy đầy đủ ý nghĩa của bài văn.
Người nông dân lao động vốn hiền lành nhẫn nhục nhưng nếu bị đẩy đến cùng tất sẽ Tức nước vỡ bờ, họ sẽ vùng lên kháng cự, không chút run sợ. Hành động vùng lên đánh bại cai lệ và tên người nhà lí trưởng của chị Dậu ở đây tuy liều lĩnh, cô độc và tự phát nhưng đã thế hiện được sức mạnh tiềm tàng, tinh thần kiên cường của người nông dân Việt Nam nói chung, người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Chính hành động ấy phản ánh một quy luật xã hội là Tức nước vỡ bờ, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh.

Nhận xét bài viết